Regulamin Stajni Dorado

Regulamin Gospodarstwa Agroturystycznego „Stajnia Dorado”

I. Postanowienie ogólne

1. Nieprzeczytanie regulaminu nie zwalnia z wymogu jego przestrzegania. Nie ponosimy odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu.

2. Wykupienie jazdy jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu.

3. Wszystkie osoby przebywające na terenie stajni  zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i p.poż. oraz do stosowania się do uwag właściciela, instruktora i pracowników obsługi. Surowo zabrania się  wchodzenia do stajni z otwartym ogniem oraz palenia go na terenie całego obiektu. Palić można jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.

4. Zakaz spożywania alkoholu na terenie stajni, podchodzenia do koni oraz jazdy pod jego wpływem.

5. Osobą nieupoważnionym przez właściciela nie zezwala się na prowadzenie jazd konnych bez zgody właściciela . Za nieprzestrzeganie tego punktu w przypadku nieszczęśliwego wypadku właściciel stajni nie ponosi odpowiedzialności, dotyczy to również wyjazdów w teren.

6. Bez zgody instruktora nie wolno korzystać z ujeżdżalni podczas prowadzenia rekreacyjnej jazdy konnej.

7. W związku z tym iż jeździectwo należy do grupy podwyższonego ryzyka, zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia.


I.I. Przebywanie na obszarze stajni i pastwiskach

1. W stajni i na obszarze, na którym prowadzone są jazdy, nie należy biegać, wykonywać gwałtownych ruchów, krzyczeć, wprowadzać agresywnych psów, psów bez smyczy, itp.

2. Za szkody spowodowane przez konia podczas jazdy odpowiada jeździec. Natomiast za pozostałe szkody na obszarze stajni i w budynku odpowiada właściciel konia zgodnie z obowiązującym cennikiem.

3. Poza godzinami prowadzenia zajęć na terenie stajni mogą przebywać tylko pracownicy, właściciele koni oraz osoby dzierżawiące! Po godzinie 20:00 przebywanie na terenie stajni jest możliwe tylko za zgodą właściciela lub instruktora.

4. Zabrania się wprowadzania koni luzem na czworobok, na którym jeszcze trwają jazdy.

5. Dzieci i młodzież do lat 18 na terenie Stajni Dorado mogą przebywać tylko pod opieką rodziców lub opiekunów. Stajnia nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki.

6. W przypadku nie obecności właściciela stadniny lub instruktora jak również bez ich zgody zabrania się wyprowadzania, dokarmiania, wchodzenia do boksów koni. (Nie dotyczy właścicieli koni i dzierżawców).

7. Bez pozwolenia nie wolno obcinać koniom włosów (grzywa, ogon). W sprawie każdej zmiany w wyglądzie i znaczącej zmiany w otoczeniu konia należy zwrócić się o pozwolenie do właściciela konia.

8. Nie należy samemu dokonywać zabiegów tj. opatrywanie ran, otarć, bandażowanie kończyn, usuwanie zadziorów, kleszczy, itp.

I.II. Osoby uczestniczące w zajęciach

1. Na jazdy należy się zapisywać osobiście (np. po zajęciach) lub telefonicznie, najpóźniej dzień przed planowanym przyjazdem. Nie stosowanie się do tych zaleceń może spowodować brak miejsca (konia) na jeździe.

2. Czas jazdy liczony jest od zaplanowanej godziny jazdy, jeżeli jeździec się spóźni, jeździ o określoną liczbę minut mniej-płacąc za całość jazdy.

3. Na zajęcia z jazdy konnej składa się: przygotowanie konia (ściągnięcie z pastwiska, wyczyszczenie, osiodłanie), jazda, rozsiodłanie i w razie potrzeby odprowadzenie konia na wybieg.

4. Podczas prowadzenia konia na pastwisko lub sprowadzania, nie wolno pozwalać na skubanie trawy po drodze.

5. Wszyscy (a w szczególności dzieci) bez pozwolenia mogą przebywać na terenie stajni tylko pomiędzy 40 min. przed planowaną jazdą do 30 min. po odbytej jeździe.

6. Z problemami i niejasnościami należy zwracać się do instruktora bądź jeźdźców o większym stażu. Nie bać się prosić o pomoc.

7. Należy posiadać odpowiedni strój do jazdy, uwzględniający warunki atmosferyczne. Najlepsze są spodnie miękkie, nie śliskie, bez szwów po wewnętrznej stronie nogawek oraz buty z gładką podeszwą i płaskim obcasem, sięgające za kostkę. Podczas jazdy każdy jeździec musi mieć kask lub toczek (dla osób nie posiadających własnego istnieje możliwość wypożyczenia).

8. Długie włosy ze względów bezpieczeństwa powinny być do jazdy związane lub zaplecione, ewentualnie ukryte pod kaskiem (toczkiem). Nie należy jeździć w biżuterii, szczególnie z pierścionkami na palcach.

II. Przed i po jeździe

1. Należy przyjechać co najmniej 15 minut wcześniej niż godzina planowanej jazdy!

2. Przed wejściem do boksu należy konia uprzedzić głosem.

3. W boksie należy zachować ostrożność. Należy pamiętać, że stojąc w pewnym oddaleniu od konia jest się bardziej narażonym na np. kopnięcie niż stojąc blisko jego ciała.

4. Konia należy wyczyścić, szczególnie w miejscach, gdzie znajdować się będzie siodło oraz popręg. Przed i po jeździe należy również wyczyścić kopyta.

5. Sprzęt (szczotki, kopystki, czapraki, siodła, ogłowia, kaski, baciki, itd.) należy odkładać na swoje miejsce.

6. Należy zgłaszać każde zmiany skórne (rany, otarcia, itd.). Pozwoli to zapobiec cierpieniu konia i dalszym urazom.

7. Podczas siodłania założyć należy w kolejności ogłowie następnie czaprak, podkładkę, siodło. Po jeździe najpierw należy ściągnąć siodło. Wszystkie czynności wykonujemy z lewej strony konia.

8. Jeśli jest potrzeba pozostawienia osiodłanego konia w boksie, należy zabezpieczyć wodze poprzez zaczepienie je za strzemiona!

9. Na komendę wszyscy jeźdźcy wraz z końmi wychodzą na ujeżdżalnię. Nie należy opuszczać boksu samodzielnie (bez pozwolenia instruktora).

10. Zabrania się zakładania koniom sprzętu innego niż jest przydzielony odgórnie dla danego zwierzęcia. Czyli nie wolno bez pozwolenia zakładać ochraniaczy, owijek, derek, wypinaczy, wytoków itp.

11. Na jazdę należy brać tylko krótkie baty (bez pozwolenia nie wolno używać batów ujeżdżeniowych !).

12. Przy wyprowadzaniu (i wprowadzaniu) konia z boksu strzemiona muszą być podciągnięte! Drzwi muszą być otwarte na całą szerokość! Konia prowadzić należy na wprost, a następnie delikatnie skręcić w odpowiednim kierunku (trzeba uważać, aby koń się nie zaczepił siodłem o nic, gdyż może to spowodować jego spłoszenie). Wodze trzyma się w prawej ręce.

13. Przed wsiadaniem należy sprawdzić popręg.

14. Wsiadanie odbywa się z pomocą schodków, z lewej strony konia. Należy unikać wsiadania z ziemi, gdyż obciąża to kręgosłup konia i powoduje niszczenie sprzętu.

III. Podczas jazdy

1. W czasie zajęć na terenie ujeżdżalni przebywać mogą tylko jeźdźcy oraz instruktor (lub osoby uprawnione tzw. asystenci). Osoby niepełnoletnie nie mogą wchodzić na plac, gdzie trwają jazdy!

2. Jeźdźcy muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa i muszą bezwzględnie słuchać instruktora (osoby uprawnionej prowadzącej jazdę ze środka ujeżdżalni lub jeźdźca najstarszego stażem).

3. Podczas jazdy obowiązują zasady:

  • należy zachować odległość pomiędzy końmi w zastępie co najmniej taką, aby jeździec patrzący pomiędzy uszy konia, widział kopyta konia poprzedzającego,
  • pierwszeństwo na ścianie mają osoby poruszające się wyższym chodem,
  • przy jeździe swobodnej pierwszeństwo ma zastęp przed jeźdźcami indywidualnymi,
  • wymijanie na ujeżdżalni odbywa się zawsze po lewej ręce (ruch prawostronny),
  • pierwszeństwo mają jeźdźcy poruszający się na wprost przed jeźdźcami jadącymi po łukach (wężyk, serpentyna, koło).

4. Odległości pomiędzy końmi (nie jeżdżenie równoległe, wymijanie w odpowiedniej odległości, nie podjeżdżanie do zadu poprzedzającego konia) są bardzo ważne i gwarantują bezpieczeństwo jeźdźca!

5. Podczas jazdy należy zwracać uwagę na innych uczestników ruchu, szczególnie osoby mniej zaawansowane, aby nie doszło do wypadku. Trzeba również reagować na zachowanie swojego konia (np. położenie uszu płasko wzdłuż potylicy, agresywne zachowanie w stosunku do innego konia, może ostrzegać o gotowości do ataku).

6. Należy zgłaszać niezrozumienie polecenia, czy z jakiś powodów niemożność jego wykonania.

7. Nie wolno rozmawiać na jeździe. Przeszkadza to innym uczestnikom zajęć, instruktorowi oraz rozprasza konie.

8. Należy chwalić konia (głosem, poklepaniem w szyję) za dobrze wykonywane polecenia. Brak nagrody jest karą dla konia!

9. Po zakończonej jeździe powinno się pochwalić konia. Po zejściu z konia należy podciągnąć strzemiona i popuścić popręg, a następnie kolejno opuścić ujeżdżalnię. Jeżeli zsiadanie odbywa się przed stajnią, konie należy ustawić w odległościach oraz tak, aby uniemożliwić im skubanie trawy czy obgryzanie płotu.

III. Postanowienie końcowe (porządkowe)

1. Jeźdźcy (właściciele) są odpowiedzialni za pozostawiony przez siebie i swojego konia porządek. Należy zostawiać przedmioty oraz miejsca w stanie co najmniej takim, jakim się zastało.

2. Rzeczy w skrzynkach i na wieszakach powinny być uporządkowane. Zabrania się trzymania czapraków oraz mokrych derek w siodlarni.

3. Rzeczy pozostawione bez opieki ponad 3 miesiące, rzeczy wykazujące zaniedbanie, porzucenie lub zniszczenie oraz rzeczy brudne (w tym także obuwie) pozostawiane w miejscu wspólnego użytkowania, będą wyrzucane lub przekazywane innym.

4. Wszelkie zabiegi pielęgnacyjne koni należy wykonywać w wyznaczonym przez instruktora miejscu.

5. Wszelkie usterki urządzeń stajennych należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze stajni.

6. W przypadku nieuzasadnionych, nieprzychylnych opinii na temat stajni i obiektu wypowiadanych na forum internetowym lub w innych środkach masowego przekazu, osoby te będą pociągnięte do odpowiedzialności prawej, zgodnie z Kodeksem Karnym (art. 212). Jeżdżąc w Naszej stajni, zgadzasz się z warunkami tutaj panującymi!